Структура


 

Стратегічна Рада – ключова ланка у структурі Інституту. Стратегічна Рада є об’єднанням провідних європейських мислителів, державних діячів, політиків та науковців, які визначатимуть пріоритетні напрями роботи Інституту.

Наглядова Рада - забезпечуватиме контроль за діяльністю інституту.
Вчена рада опрацьовуватиме дослідження щодо підтримки прав людини та упередження екстремізму та ксенофобії.

Правління інституту - забезпечуватиме його щоденну діяльність та впровадження проектів, визначених Стратегічною Радою.

 

Вчена рада - колегіальний орган, головним завданням якого є концептуальне визначення змісту, напрямів і форм діяльності інституту. Її важливими завданнями є також забезпечення науково-дослідної, інформаційно-просвітницької та експертної діяльності інституту.

До роботи у складі вченої ради запрошено відомих вітчизняних науковців – філософів (у тому числі культурологів, релігієзнавців і богословів), політологів, правознавців, соціологів, психологів, педагогів, а також керівників провідних академічних установ і вишів, зокрема Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, Інституту держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Інституту історії України НАН України, Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та ін.

Структура Вченої ради

 

Вчена рада працює у формі засідань (один раз на рік). Її кількісний склад нараховує від 20 до 30 членів. Постійно діючим органом Вченої ради є Президія, склад якої обирається із числа членів ради (оптимально 5-7 осіб). Президія через вченого секретаря спрямовує діяльність аналітичного та інформаційного центрів (загальна кількість працівників 3- 5 осіб). Вчений секретар координує науково-дослідницьку, експертну та презентаційно-просвітницьку діяльність, підзвітний у своїй роботі Президенту і узгоджує діяльність Вченої ради із стратегічною радою.

Структура Інституту, яка поєднує кращих представників академічної та вузівської науки, з одного боку і громадські інституції міжнародного та всеукраїнського статусу з багаторічним досвідом роботи і суттєвими напрацюваннями у розбудові громадянського суспільства в Україні (Міжнародний центр толерантності, Асоціація національно-культурних об’єднань України) – з іншого, дозволяє Інституту стати інноваційним науково-дослідницьким і просвітницьким центром нового типу. Завдяки такій оптимальній структурі Інститут спроможній вирішувати такі суспільно значущі для країни завдання як: перехід на якісно новий рівень наукової складової у дослідницькій, інформаційно-просвітницькій роботі, оперативно запроваджувати у діяльність громадських організацій результати наукових досліджень, значно підвищуючи у такий спосіб її ефективність; сприяння розвитку партнерських відносин неурядових організацій, науково-дослідних установ і державних органів.

 

Структури, що входять до складу Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії

1.Міжнародний центр толерантності

2.Міжнародне бюро захисту прав людини

3.Київський інститут етно - культурологічних досліджень

4.Асоціація національно-культурних об’єднань України

5.Український єврейський комітет